Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 55

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i:

(a) Datblygu cynllun gweithredu wedi ei ariannu’n llawn i wella mynediad pobl anabl at wasanaethau gofal ac iechyd, ac i fonitro ei gynnydd.

(b) Sefydlu rheolau clir ar gyfer gwasanaethau meddygol sy’n parchu hawl pobl anabl i breifatrwydd mewn gwybodaeth am iechyd.

(c) Sicrhau bod gan bobl anabl fynediad cyfartal i wasanaethau gofal iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol. Darparu gwybodaeth ar gynllunio teulu mewn ffurfiau hygyrch.

(d) Sicrhau bod yn rhaid i weithwyr meddygol ddilyn arweiniad a rheolau ar orchmynion ‘peidio ceisio adfywio’ ar gyfer pobl anabl ar sail gyfartal ag eraill.

(e) Taclo’r gyfradd uchel o hunanladdiad ymysg pobl anabl, yn arbennig pobl gydag anableddau dysgu a chyflyrau iechyd meddwl.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in close collaboration with representative organizations of persons with disabilities:

(a) Develop a targeted, measurable and financed plan of action aiming at eliminating barriers in access to health care and services, and monitor and measure its progress, especially in relation to persons with intellectual and/or psychosocial disabilities and those with neurological and cognitive conditions.

(b) Set up protocols for medical services that respect the right of persons with disabilities to privacy in information about health.

(c) Ensure equal access to sexual and reproductive health-care services, as set out in target 3.7 of the Sustainable Development Goals, and provide information and education on family planning for persons with disabilities in accessible formats, including Easy Read.

(d) Ensure that medical professionals are under the obligation to enforce standards set in guidance and criteria on “do not resuscitate” orders for persons with disabilities on an equal basis with others.

(e) Address the high suicide rate among persons with disabilities, especially persons with intellectual and/or psychosocial disabilities.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

25 (health)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019