Canlyniadau iechyd a phrofiadau yn y system gofal iechyd – asesu Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i hyrwyddo cydraddoldeb mewn canlyniadau iechyd, ac mae adroddiadau ynghylch profiadau iechyd a gofal iechyd da yng Nghymru wedi parhau yn gymharol gyson dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae disgwyliad oes wedi gostwng ac mae cyfraddau gordewdra mewn oedolion wedi cynyddu. Mae rhestrau aros ac amseroedd ymateb mewn argyfwng wedi cynyddu hefyd. Mae diffyg data sydd wedi’i ddadgyfuno ar gyfer Cymru a, lle mae data’n bodoli, dengys anghydraddoldebau mewn iechyd ar gyfer gwahanol grwpiau, gan gynnwys y rheini sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a’r rheini sy’n profi anfantais economaidd-gymdeithasol.   

Darllenwch ragor ynglŷn â chamau gweithredu Llywodraethau’r DU a Chymru parthed canlyniadau a phrofiadau iechyd yn y system gofal iechyd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/12/2022