Gofal cymdeithasol – asesiad Llywodraeth Cymru

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Rydym wedi gweld rhai diwygiadau i’w croesawu yn y fframwaith polisi a chyfreithiol ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf, ond mae diffyg data ar gael ynghylch lefelau o angen nas diwallwyd ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae lefelau boddhad gydag ansawdd gofal yn parhau i fod yn gyson, ond mae tystiolaeth o well deilliannau i rai sy’n derbyn gofal yn gyfyngedig. Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi cyfyngu ar ddarparu gofal a chodi pryderon difrifol ynghylch y gallu i gadw pobl mewn cartrefi gofal yn ddiogel. Mae hawliau dynol pobl anabl a phobl hŷn wedi eu heffeithio’n anghymesur.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar ofal cymdeithasol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021