Gofal cymdeithasol – asesiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mae lefelau o angen heb ei fodloni ar gyfer gofal cymdeithasol oedolion wedi cynyddu yn y blynyddoedd diweddar, oherwydd cynnydd mewn galw a chyfyngiadau ariannu. Mewn ymateb i’r pandemig, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi addasu’r rhwymedigaethau cyfreithiol mewn perthynas â darpariaeth gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion a phlant, sydd wedi arwain at leihad mewn darpariaeth. Mae’r pandemig hefyd wedi cael effaith ddinistriol ar y rhai’n byw mewn cartrefi gofal preswyl. Mae hawliau dynol pobl anabl a phobl hŷn gydag anghenion gofal wedi eu heffeithio’n anghymesur.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar ofal cymdeithasol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 15/09/2020