Gofal cymdeithasol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Ymysg galw cynyddol a chyfyngiadau cyllid, roedd mwy o bobl ddim yn derbyn gofal yn y blynyddoedd cyn y pandemig coronafeirws (COVID-19), ac mae darpariaeth gofal cymdeithasol wedi lleihau ymhellach yn ystod y pandemig. Mewn ymateb i’r pandemig, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi addasu’r rhwymedigaethau cyfreithiol mewn perthynas â darpariaeth gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion a phlant. Mae’r pandemig wedi cael effaith ddwys ac anghymesur ar hawliau dynol pobl anabl a phobl hŷn, yn arbennig felly’r rhai sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyflwyno cynigion i drawsnewid cyllid gofal cymdeithasol oedolion ac wedi cyhoeddi £5.4 biliwn mewn cyllid atodol yn ystod y tair blynedd nesaf.

Darllenwch fwy am weithredoedd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ar ofal cymdeithasol.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021