Cyfiawnder ieuenctid – asesu Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cynnydd cyfyngedig

Cafwyd newidiadau cyfreithiol neu bolisi i wella amddiffyniadau hawliau dynol, ond mae tystiolaeth gyfyngedig iawn o welliannau parhaus o ran mwynhad hawliau dynol ar y mater hwn.

Rydym yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o blant yn y ddalfa yn ystod y blynyddoedd diwethaf, tuedd a gyflymodd yn dilyn brigiad achosion COVID-19. Ar gyfer y rheini yn y system cyfiawnder ieuenctid, mae’r defnydd o rym, carchariad unigol, trais a hunan-niwed yn gyffredin. Mae isafswm oed cyfrifoldeb troseddol yn parhau’n anghyson â safonau rhyngwladol. Mae gor-gynrychiolaeth o blant o leiafrifoedd ethnig yn y ddalfa; mae’r defnydd o ataliaeth sy’n achosi poen yn parhau; ac mae’r defnydd o remánd wedi cynyddu.

Darllenwch ragor ynglŷn â chamau gweithredu Llywodraeth y DU parthed chyfiawnder ieuenctid.  

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 10/12/2022