Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 55 results

Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn (CRC)

Mae CRC yn gyfamod hawliau dynol rhyngwladol a fabwysiadwyd yn 1989. Fe gadarnhaodd (cytuno i ddilyn) y Deyrnas Unedig y...

Cytuniad y CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 89

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau’r cyfamodau hawliau dynol craidd sy'n weddill: y Confensiwn ar Ddiogelu Hawliau Holl Weithwyr Mudol ac Aelodau eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 59

Dylai'r Llywodraeth: Datblygu strategaethau ar wella iechyd plant, yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i iechyd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 61

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu data ar iechyd meddwl plant, gan dalu sylw arbennig i blant mewn sefyllfaoedd bregus. (b) Ariannu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 63

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu a chyhoeddi data ar gyffuriau seicotropig (Ritalin, Concerta ac ati) a ragnodir i blant. (b) Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 65

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sefydlu polisi iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol cynhwysfawr ar gyfer rhai yn eu harddegau, yn canolbwyntio ar wella...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 77

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar blant digwmni ac wedi eu gwahanu. (a) Casglu chyhoeddi data ar y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 79

Dylai Llywodraeth: Alinio systemau cyfiawnder ieuenctid y DU yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig a: (a) Cynyddu oedran cyfrifoldeb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 81

Dylai'r Llywodraeth: Creu recordiad fideo o bob cyfweliad gyda dioddefwyr/tystion sy’n blant yn ystod ymchwiliad. Caniatáu’r cyfweliadau fel tystiolaeth yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 83

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau bod pawb dan 18 yn cael eu diogelu rhag puteinio, pornograffi a masnachu mewn pobl. Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 85

"Dylai'r Llywodraeth: (a) Ystyried codi uchafswm oed recriwtio i fyddin y Deyrnas Unedig i 18. (b) Atal targedu a recriwtio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 87

"Dylai'r Llywodraeth: Rhoi argymhelliad blaenorol y Cenhedloedd Unedig ar waith ar filwyr sy'n blant sydd wedi eu cipio i bawb...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 88

Dylai'r Llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i'r CRC ar weithdrefn gwyno i ganiatáu i blant sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 90

Dylai'r Llywodraeth: Gweithio gyda Chyngor Ewrop i wneud y CRC a chyfamodau hawliau dynol eraill yn realiti gartref a thramor....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 55

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau yr hysbysir awdurdodau diogelu plant pan fydd rhiant yn cael ei garcharu, er mwyn atal gadael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 91

Dylai'r Llywodraeth: Cymryd camau i weithredu'r argymhellion hyn. Darparu adroddiadau gwladwriaeth i’r Cenhedloedd Unedig yn y dyfodol ar gael yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 92

Dylai'r Llywodraeth: Cyflwyno adroddiad nesaf y Deyrnas Unedig i'r Cenhedloedd Unedig erbyn 14 Ionawr 2022. The Committee invites the State...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 93

Dylai'r Llywodraeth: Diweddaru e ddogfen craidd cyffredin i'r Cenhedloedd Unedig. The Committee also invites the State party to submit an...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 67

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu data ar faeth plant (yn cynnwys ar fwydo ar y fron a phroblemau pwysau) i nodi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: (a) Creu deddfau a darparu cyllid digonol ar gyfer camau i gwtogi llygredd aer. (b) Gwneud hawliau plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 75

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i orffwys, hamdden, chwarae a bywyd diwylliannol,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 71

Dylai'r Llywodraeth: (a) Terfynu tlodi plant a sicrhau atebolrwydd (yn cynnwys trwy dargedau cadarn). Monitro ac adrodd ar ganlyniadau. (b)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gweithredu i leihau effaith cefndir cymdeithasol neu anableddau ar gyflawniadau plant yn yr ysgol. Gwarantu’r hawl i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 41

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig, gwahardd cosb corfforol yn y teulu ar fyrder. (b) Sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 25

Dylai'r Llywodraeth: Rhowch ddiwedd ar ddeddfau gwahaniaethol mewn tiriogaethau tramor yn erbyn plant nad ydynt yn 'perthynol', gan gynnwys plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 23

Dylai'r Llywodraeth: Mynd i’r afael ar frys ag ‘anoddefgarwch plentyndod’ ac agweddau negyddol y cyhoedd tuag at blant, yn enwedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 57

Dylai'r Llywodraeth: Mabwysiadu ymagwedd seiliedig ar hawliau dynol i anabledd. Sefydlu strategaeth i gynnwys plant anabl, yn unol â chyngor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 9

Dylai'r Llywodraeth: Sicrhau cyllid priodol, amserlenni clir a monitro cynlluniau gweithredu a strategaethau 'Working Together, Achieving More', a 'Programme for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 19

Dylai'r Llywodraeth: (a) Adolygu'r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar Fusnes a Hawliau Dynol i wneud i fusnesau ystyried eu heffaith ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 27

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau y blaenoriaethir buddiannau plant ym mhob polisi, cyfraith a gweithrediad cyfreithiol sy'n effeithio arnynt. Ystyried cyngor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 22

Dylai'r Llywodraeth: Paragraff 22 (a) Ystyried ehangu’r gyfraith i ddiogelu pawb dan 18 rhag gwahaniaethu ar sail oed. (b) Adolygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 20

Dylai'r Llywodraeth: Codi isafswm oed priodi i 18 oed ar draws yr holl weinyddiaethau datganoledig a thiriogaethau tramor. The Committee...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: (a) Ei gwneud yn ofynnol i asesu effaith ar hawliau plant wrth ddatblygu cyfreithiau a pholisïau yn effeithio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: (a) Sefydlu cyrff statudol gydag awdurdod digonol ym mhob un o’r gweinyddiaethau datganoledig a thiriogaethau tramor i gydlynu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 13

Dylai'r llywodraeth: Buddsoddi yr holl adnoddau sydd ar gael i wneud hawliau plant yn realiti i bob plentyn ar draws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 14

Dylai'r llywodraeth: Gogledd Iwerddon fabwysiadu fframwaith dangosydd hawliau plant a ddylai gwmpasu’r holl hawliau CRC (ac ystyried fframwaith y Cenhedloedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 16

Dylai'r llywodraeth: (a) Cryfhau annibyniaeth Comisiynwyr Plant yn unol ag Egwyddorion Paris a chyngor y Cenhedloedd Unedig ar weithredu'r CRC....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 18

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol wedi ei anelu at gryfhau’r hawl i addysg gynradd gofynnol i bawb....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 6

Dylai'r llywodraeth: Tynnu pob amheuaeth i'r CRC yn ôl (parthed perthnasedd erthygl 22 i Ynysoedd y Cayman, erthygl 32 i'r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 7

Dylai'r llywodraeth: (a) Alinio cyfreithiau'r Deyrnas Unedig gyda’r CRC fel y gellir ei orfodi yn llysoedd y Deyrnas Unedig a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 8

Dylai'r llywodraeth: (a) Diweddaru a gweithredu strategaeth ledled y Deyrnas Unedig 'Gweithio gyda’n gilydd, Cyflawni Mwy' (2009) i gynnwys yr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 29

Dylai'r Llywodraeth: (a) Taclo achosion gwraidd marwoldeb babanod a phlant, yn cynnwys amddifadedd ac anghydraddoldeb. (b) Cyflawni gwiriadau awtomatig, annibynnol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 51

Dylai'r Llywodraeth: Asesu effaith toriadau cyllid ar gyfer gofal plant a chefnogaeth i deuluoedd ar hawliau plant. Adolygu polisïau cefnogi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 31

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cynnwys plant yn systematig ac ystyrlon mewn penderfyniadau, yn lleol a chenedlaethol, ym mhob mater yn ymwneud...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 33

Dylai'r Llywodraeth: Ymgynghori â phlant ar yr oed pleidleisio. Os yw’n cael ei ostwng, cryfhau addysg hawliau dynol ac ymwybyddiaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 34

Dylai'r Llywodraeth: Adolygu cyfreithiau lleol a’r Ddeddf Cenedligrwydd Prydeinig mewn tiriogaethau tramor i sicrhau hawl plant ymfudwyr i dystysgrif geni....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 36

Dylai'r Llywodraeth: Diddymu unrhyw ofyniad cyfreithiol i fynychu cyd addoli mewn ysgolion wedi’i hariannu gan y wladwriaeth. Gwarantu hawl plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 37

Dylai'r Llywodraeth: Gwarantu hawl plant i ryddid symudiad a chynulliad heddychlon. (a) Gwahardd defnydd o ddyfeisiau acwstig ('dyfeisiau mosgito') mewn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 38

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gwahardd gwiriadau stopio a chwilio anstatudol yn erbyn plant. (b) Sicrhau bod gwiriadau stopio a chwilio statudol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 40

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i ryddid rhag pob math o drais. (a) Gwahardd defnydd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 43

Dylai'r Llywodraeth: (a) Adolygu'r Ddeddf Plant a Phobl Ifanc (1933) i amddiffyn rhai dan 18 rhag cam-drin ac esgeuluso yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 45

Dylai'r Llywodraeth: (a) Casglu a chyhoeddi data dadelfenedig ar gamfanteisio ar a cham-drin plant. Gwneud adrodd ar gamfanteisio a cham-drin...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 47

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar arferion niweidiol, sicrhau bod priodas unigolion 16 a 17...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 49

Dylai'r Llywodraeth: (a) Taclo bwlio a thrais mewn ysgolion, trwy ddysgu hawliau dynol, adeilad parch tuag at amrywiaeth a gwella...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 53

Dylai'r Llywodraeth: Sicrhau nad yw tlodi byth yr unig reswm dros dynnu plentyn o ofal rhiant. Ystyried cyngor y Cenhedloedd...

Argymhelliad CU