Sefydliadau cyfiawnder troseddol – asesiad Llywodraeth y DU

Asesiad cynnydd

Cam yn ôl

Gwelwyd cam cyson neu ddifrifol yn ôl o ran mwynhad hawliau dynol, neu leihad arwyddocaol mewn safonau hawliau dynol neu amddiffyniadau dan y gyfraith neu bolisi

Mae amser cyfyngedig tu allan i’r celloedd, gorlenwi, amodau gwael, defnyddio grym, carchariad unigol a hunan-niweidio yn gyffredin mewn carchardai ac, mewn rhai achosion, yn gynyddol gyson. Mae cyfyngiadau a gyflwynwyd yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn parhau i gael effaith negyddol arwyddocaol ar safonau hawliau dynol. Mae cyfraddau carcharu yn uchel, pobl o leiafrifoedd ethnig wedi eu gor-gynrychioli, a gwasanaethau iechyd meddwl yn dal i fod yn annigonol. Bydd cynigion ym Mil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd yn cynyddu’r amser a dreulir dan glo yn arwyddocaol, ac mae’n debygol o arwain at boblogaeth fwy yn y carchardai. Cafwyd rhai datblygiadau polisi cadarnhaol, fel diwygiadau i’r gwasanaeth prawf a’r Strategaeth Troseddwyr Benywaidd, er bod gweithrediad y strategaeth yn dal i fod yn araf.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fynediad at gyfiawnder, yn cynnwys prawf teg.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021