Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 92 results

Fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd – Gweithredu’r llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU Yn ei chyllideb ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fesurau i fynd i'r...

Camau llywodraeth

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 17

Dylai'r llywodraeth: Dileu ei ddatganiad deongliadol ar erthygl 4 CERD. The Committee also reiterates its recommendation that the State party...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 12

Dylai'r llywodraeth: (a) Sefydlu rheoliadau clir i sicrhau nad yw cwmnïau yn gweithredu yn y Deyrnas Unedig yn amharu ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 20

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i derfynu cosbau corfforol ym mhob lleoliad, yn cynnwys yn y cartref, ar draws y Deyrnas Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 14

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod llywodraethau ar draws y Deyrnas Unedig a’r holl diriogaethau tramor yn casglu a chyhoeddi data rheolaidd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 66

Dylai'r llywodraeth: Gyflwyno diweddariad i'r CU, erbyn 17 Mai 2020, ar y cynnydd a wnaeth o ran gweithredu argymhellion y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 75

Dylai'r Llywodraeth: (a) Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i orffwys, hamdden, chwarae a bywyd diwylliannol,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 69

Dylai'r Llywodraeth: (a) Creu deddfau a darparu cyllid digonol ar gyfer camau i gwtogi llygredd aer. (b) Gwneud hawliau plant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: Ystyried gwahaniaethu croestoriadol wrth gymryd camau i drechu hiliaeth a sectyddiaeth. Darparu gwybodaeth yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 23

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu cynllun gweithredu cenedlaethol i drechu gwahaniaethu yn erbyn pobl o darddiad Affricanaidd, mewn partneriaeth gyda’r cymunedau dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 12

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw doriadau cyllideb neu newidiadau cyfreithiol i fandadau sefydliadau hawliau dynol cenedlaethol y Deyrnas Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 54

Dylai'r llywodraeth: yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan y CU ar hawliau menywod gwledig: (a) Weithredu i wella mynediad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Defnyddio'r holl adnoddau sydd ar gael i wneud hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn realiti i bawb. Yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 17

Dylai'r llywodraeth: (a) Asesu sut mae newidiadau diweddar i bolisi treth wedi effeithio ar hawliau dynol, yn cynnwys hawliau grwpiau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 15

Alinio ei gydweithrediad datblygiad rhyngwladol gyda hawliau dynol trwy: (a) asesu effeithiau hawliau dynol posibl prosiectau datblygiad rhyngwladol cyn rhoi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 8

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn realiti ar gyfer pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 48

Dylai'r llywodraeth: O fewn blwyddyn i fabwysiadu argymhellion presennol, darparu diweddariad i Bwyllog CERD ar gynnydd parthed iaith casineb hiliol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 47

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig fesurau penodol a gymerwyd yn genedlaethol i weithredu Datganiad Durban...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 28

Dylai'r Llywodraeth: Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau cyfartal dynion a menywod i hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. The...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 7

Dylai'r llywodraeth: Ariannu Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon yn ddigonol. The State party should provide the Northern Ireland Human Rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.55

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys cymdeithas sifil mewn prosesau gwneud penderfyniadau yn arbennig parthed rhoi’r argymhellion presennol ar waith. Gwrando ar grwpiau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 13

Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau busnes ac economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. The Committee draws the attention of the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.91

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaeth ledled y Deyrnas Unedig i wella integreiddiad Sipsiwn, teithwyr a Roma i gymdeithas. That the State...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 62

Dylai'r llywodraeth: Rannu argymhellion y Pwyllgor yn helaeth ar draws pob lefel o lywodraeth a chyrff cyhoeddus, yn ogystal â...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.81

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu wahaniaethu ac anghydraddoldeb o bob math. Further reinforce measures to combat all forms of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.80

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu ar fyrder i fonitro unrhyw effeithiau negyddol ar hawliau dynol o gwmnïau Prydeinig yn gweithredu dramor, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.90

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i atal gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd, yn benodol y gymuned Roma. Ensure that the Government of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.89

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori gyda chymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma a thaclo'r problemau maent yn wynebu, yn cynnwys gwahaniaethu a stigmateiddio....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.88

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu hiliaeth a senoffobia. Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.87

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol. Review and strengthen current policies and...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.84

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i roi terfyn ar ystrydebau negyddol yn y wasg, yn arbennig yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.83

Dylai'r llywodraeth: Gorfodi cyfreithiau ar gydraddoldeb a pheidio gwahaniaethu a therfynu rhagfarn, senoffobia a thrais yn erbyn menywod a merched....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.82

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth, senoffobia ac islamoffobia. Terfynu gwahaniaethu yn erbyn ymfudwyr. Osgoi carcharu ceiswyr lloches a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.79

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu cynllun gweithredu cenedlaethol ar hawliau dynol. Adopt a national action plan on human rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.93

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun gweithredu i roi gwaith y Ddegawd Pobl o Dras Affricanaidd ar waith, yn cynnwys taclo proffilio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.62

Dylai'r llywodraeth: Alinio cyfreithiau a pholisïau gyda chyfraith a safonau hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys yn y frwydr yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.59

Dylai'r llywodraeth: Cydlynu a monitro sut mae'r CRC yn cael ei roi ar waith ar lefel leol a chenedlaethol. Establish...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.189

Dylai'r llywodraeth: Gwneud hawliau plant yn ffocws strategaethau newid hinsawdd ac amlygu'r risgiau a wynebant yn y Rhaglen Addasu Genedlaethol....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.126

Dylai'r llywodraeth: Gwneud hawliau dynol yn ffocws y Cynllun Lleihau Allyriadau sydd ar ddod. Adopt a rights-based approach to its...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.98

Dylai'r llywodraeth: Codi ymwybyddiaeth i derfynu trais a gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a thramorwyr. Take the necessary measures to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.97

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i atal anoddefgarwch yn seiliedig ar genedligrwydd a hil. Take effective measures to prevent manifestations...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.96

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu, a hyrwyddo hawliau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd cyfartal menywod o leiafrifoedd ethnig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.95

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo anghydraddoldeb a wynebir gan leiafrifoedd ethnig a threchu gwahaniaethu. ake effective measures to address...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.94

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaeth i daclo anghydraddoldeb a wynebir gan leiafrifoedd ethnig. Develop a comprehensive strategy to address inequalities experienced...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 61

Dylai'r llywodraeth: Ddefnyddio Datganiad Beijing a’r Llwyfan ar gyfer Gweithredu i helpu gweithredu darpariaethau CEDAW. The Committee calls upon the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 34

Dylai'r llywodraeth: (a) Fabwysiadu mewn cyfraith y diffiniad a gytunwyd yn rhyngwladol o fasnachu mewn pobl, fel y sefydlwyd ym...

Argymhelliad CU

Fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd – asesiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau gweithredu gyda'r nod o gryfhau fframweithiau sefydliadol, polisi ac economaidd sy'n ymwneud...

Asesiad cynnydd Cynnydd cyfyngedig

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 29

Dylai'r llywodraeth: (a) Cynhyrchu cynllun trylwyr i leihau’r risg o drychinebau. Datblygu strategaethau i sicrhau y gall pobl anabl gael...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 59

Mewn cydweithrediad â sefydliadau pobl anabl, ac yn unol ag argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i'r Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 71

Dylai'r llywodraeth: Cefnogi monitro annibynnol ar gyfer gweithrediad y CRPD ar draws y Deyrnas Unedig, yn cynnwys gan sefydliadau pobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 69

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu ac ariannu pwyntiau ffocws i gydlynu gweithrediad CRPD ar draws y Deyrnas Unedig. The Committee recommends that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 67

Mewn cydweithrediad gyda sefydliadau pobl anabl: (a) Diweddaru Fframwaith Anabledd yr Adran Datblygiad Rhyngwladol yn brydlon a mabwysiadu targedau mesuradwy...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 63

Dylai'r llywodraeth: (a) Cadarnhau a gweithredu Cyfamod Marrakesh i Hwyluso Mynediad i Waith Cyhoeddedig i Bersonau sy'n Ddall, gyda Nam...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 57

Mewn cydweithrediad â sefydliadau pobl anabl, ac yn unol ag argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i'r Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 55

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) Datblygu cynllun gweithredu wedi ei ariannu'n llawn i wella mynediad pobl anabl at...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 31

Dylai'r llywodraeth: Yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar gydraddoldeb gerbron y gyfraith, rhoi terfyn ar bob math o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 7

Dylai'r llywodraeth: (a) Rhoi hawliau pobl anabl ar waith ar draws y Deyrnas Unedig a gwneud CRPD yn rhan o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 45

Dylai'r llywodraeth: (a) Cydnabod hawl pobl anabl i fyw'n annibynnol a chael eu cynnwys yn y gymuned yng nghyfreithiau'r Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 21

Ymgynghori gyda sefydliadau plant anabl i ddatblygu a gweithredu polisïau ar gyfer: (a) taclo lefelau tlodi uchel mewn teuluoedd gyda...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: (a) Ariannu sefydliadau pobl anabl a’u cynnwys yn y gwaith o gynllunio a gweithredu pob cyfraith yn effeithio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 25

Gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) wella a gorfodi safonau hygyrchedd ar draws pob agwedd o fywyd, yn cynnwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 19

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys hawliau menywod a merched anabl mewn polisïau cydraddoldeb anabledd a rhyw. Ymgynghori’n llawn ar hyn gyda sefydliadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 39

Dylai Llywodraeth: gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i: (a) Sicrhau bod pobl anabl (yn enwedig menywod, plant, pobl rhyngrywiol a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 9

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun gweithredu mesuradwy i wella bywydau pobl anabl ar draws y Deyrnas Unedig. The Committee recommends that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 37

Dylai'r llywodraeth: (a) Terfynu defnydd o ataliad am resymau yn ymwneud ag anabledd. Atal defnydd o arfau Taser yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: (a) Datblygu strategaeth (mewn ymgynghoriad gyda chymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma) i ddelio gyda'r heriau maent yn wynebu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 73

Dylai'r Llywodraeth: (a) Gweithredu i leihau effaith cefndir cymdeithasol neu anableddau ar gyflawniadau plant yn yr ysgol. Gwarantu’r hawl i...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 27

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno cynllun gweithredu i herio dehongliadau o bobl anabl fel rhai sydd ‘heb fywyd da a digonol’ ac...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 53

Ymgynghori â sefydliadau pobl anabl, ac ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar yr hawl i addysg gynhwysol, i. (a) sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 26

Dylai'r llywodraeth: (a) Gryfhau capasiti Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth fel y gall ddarparu arweinyddiaeth genedlaethol ar hawliau menywod; (b) Ystyried...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 27

Dylai'r Llywodraeth: (a) Sicrhau y blaenoriaethir buddiannau plant ym mhob polisi, cyfraith a gweithrediad cyfreithiol sy'n effeithio arnynt. Ystyried cyngor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 22

Dylai'r llywodraeth: (a) Asesu effaith gadael yr UE ar hawliau menywod, yn cynnwys y rhai yng Ngogledd Iwerddon, a chymryd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 20

Dylai'r llywodraeth: Barhau i daclo gwyngalchu arian ac efadu trethi, yn arbennig yn ei Diriogaethau Tramor a Thiriogaethau Dibynnol ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 18

Dylai'r llywodraeth: Edrych ar sut mae newidiadau i wariant cyhoeddus, treth a llesiant yn effeithio ar hawliau menywod. Dylent gymryd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 16

Dylai'r llywodraeth: (a) Newid cyfreithiau yng Ngogledd Iwerddon i sicrhau bod gan fenywod yno’r un amddiffyniad â’r rhai mewn rhannau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 68

Dylai'r llywodraeth: Rannu adroddiad y Deyrnas Unedig i'r CU ac argymhellion y Pwyllgor yn erbyn Araith yn eang, trwy wefannau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 25

Dylai'r llywodraeth: (a) Darparu'r CU gyda gwybodaeth fanwl am bob marwolaeth yn y ddalfa ac achosion y marwolaethau hynny. (b)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 17

"Dylai'r llywodraeth: Sefydlu yn y gyfraith rôl a phwerau Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol (NPM) y Deyrnas Unedig a’i aelodau. Gwarantu bod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 51

Dylai'r Llywodraeth: Asesu effaith toriadau cyllid ar gyfer gofal plant a chefnogaeth i deuluoedd ar hawliau plant. Adolygu polisïau cefnogi...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 31

Dylai'r Llywodraeth: (a) Cynnwys plant yn systematig ac ystyrlon mewn penderfyniadau, yn lleol a chenedlaethol, ym mhob mater yn ymwneud...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 19

Dylai'r Llywodraeth: (a) Adolygu'r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar Fusnes a Hawliau Dynol i wneud i fusnesau ystyried eu heffaith ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 75

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu’r argymhellion presennol a’u dosbarthu i aelodau’r Llywodraeth a Senedd, gweinidogion perthnasol, gweinyddiaethau datganoledig, tiriogaethau tramor, awdurdodau lleol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 8

Dylai'r llywodraeth: (a) Diweddaru a gweithredu strategaeth ledled y Deyrnas Unedig 'Gweithio gyda’n gilydd, Cyflawni Mwy' (2009) i gynnwys yr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 16

Dylai'r llywodraeth: (a) Cryfhau annibyniaeth Comisiynwyr Plant yn unol ag Egwyddorion Paris a chyngor y Cenhedloedd Unedig ar weithredu'r CRC....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 14

Dylai'r llywodraeth: Gogledd Iwerddon fabwysiadu fframwaith dangosydd hawliau plant a ddylai gwmpasu’r holl hawliau CRC (ac ystyried fframwaith y Cenhedloedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 13

Dylai'r llywodraeth: Buddsoddi yr holl adnoddau sydd ar gael i wneud hawliau plant yn realiti i bob plentyn ar draws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 11

Dylai'r llywodraeth: (a) Sefydlu cyrff statudol gydag awdurdod digonol ym mhob un o’r gweinyddiaethau datganoledig a thiriogaethau tramor i gydlynu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 10

Dylai'r llywodraeth: (a) Ei gwneud yn ofynnol i asesu effaith ar hawliau plant wrth ddatblygu cyfreithiau a pholisïau yn effeithio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 74

Dylai'r llywodraeth: Sefydlu proses ar gyfer rhoi ar waith a gweithredu argymhellion y Pwyllgor CRPD yn dilyn ei ymchwiliad i'r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 77

Dylai'r llywodraeth: Rhannu argymhellion yn eang ymysg pobl anabl, eu teuluoedd a sefydliadau, yn cynnwys mewn fformatau iaith arwyddion a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 76

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys, a darparu cyllid ar gyfer, sefydliadau pobl anabl i baratoi ar gyfer yr adroddiad cyfnodol nesaf. The...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 9

Dylai'r Llywodraeth: Sicrhau cyllid priodol, amserlenni clir a monitro cynlluniau gweithredu a strategaethau 'Working Together, Achieving More', a 'Programme for...

Argymhelliad CU