Chwiliwch y traciwr

Ar y dudalen hon gallwch chwilio a hidlo argymhellion y CU a gyflwynwyd i’r DU


Chwilio drwy

Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Cytuniadau CU / UPR: Please select all that apply
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewiswch bob un sy’n gymwys
Dewis dyddiad dechrau i hidlo trwyddo
Dewis dyddiad terfynu i hidlo trwyddo

Found 227 results

Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR)

Mae’r Deyrnas Unedig yn cymryd rhan yn y broses Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR). Mae hyn yn broses adolygiad cyfoedion a...

Cytuniad y CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.181

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu cyfreithiau, yn arbennig yng Gogledd Iwerddon, i daclo trais domestig. Sicrhau yr ymchwilir i bob achos o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.140

Dylai'r llywodraeth: Ymchwilio’n llawn i achosion o fasnachu mewn pobl a chosbi'r cyflawnwyr. Investigate thoroughly incidents of trafficking in human...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.176

Dylai'r llywodraeth: Taclo gwahaniaethu yn erbyn menywod, yn arbennig yn y farchnad lafur, a'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Address...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.141

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau'r Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol i nodi a chefnogi dioddefwyr masnachu mewn pobl. Reinforce the National Referral Mechanism to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.177

Dylai'r llywodraeth: Taclo gwahaniaethu hir sefydledig yn erbyn menywod mewn lleoliadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol, yn arbennig parthed y bwlch...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.180

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo trais yn erbyn menywod a merched. Exert more efforts to combat or to counter...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.142

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu strategaeth cynhwysfawr i drechu masnachu mewn menywod a merched. Reinforce the National Referral Mechanism to identify and...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.178

Dylai'r llywodraeth: Delio ar fyrder gyda gwahaniaethu ar sail rhyw, hil ac ethnigrwydd. Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.143

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau mesurau i drechu masnachu mewn pobl a sicrhau diogelwch a chefnogaeth ar gyfer dioddefwyr. Strengthen the national...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.179

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu yn erbyn menywod yn y farchnad lafur. Take necessary measures to eliminate...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.144

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau mesurau i drechu masnachu mewn pobl (yn arbennig menywod a merched), ac i gefnogi ac adsefydlu dioddefwyr....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.145

Dylai'r llywodraeth: Monitro gweithrediad Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, yn cynnwys ei effaith ar drechu masnachu mewn menywod a merched. Monitor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.147

Dylai'r llywodraeth: Parhau i frwydro masnachu mewn pobl a phob math o gaethwasiaeth. Continue efforts to fight human trafficking and...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.138

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno polisïau i atal masnachu mewn menywod a merched. Gwarantu treial teg i ddioddefwyr masnachu. Adopt a comprehensive...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.148

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau amddiffyniad dinasyddion, a’u hawl i breifatrwydd, yn y Mesur Pwerau Ymchwilio (2016). Strengthen the protection of citizens...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.149

Dylai'r llywodraeth: Alinio'r holl gyfreithiau gwyliadwriaeth gyda safonau hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod gwyliadwriaeth cyfathrebiadau yn angenrheidiol a chymesur. Bring...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.150

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw cyfreithiau gwyliadwriaeth yn tramgwyddo ar yr hawl i breifatrwydd, agosatrwydd a rhyddid mynegiant. Ensure that...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.151

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid y Ddeddf Grymoedd Ymchwilio 2016 i amddiffyn yr hawl i breifatrwydd. Gwahardd gwyliadwriaeth torfol a chasglu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.154

Dylai'r llywodraeth: I warantu cyfiawnder i bawb, sicrhau bod cymorth cyfreithiol priodol ar gael, yn arbennig ar gyfer y grwpiau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.182

Dylai'r llywodraeth: Dilyn ymagwedd gyfunol i atal trais yn erbyn menywod a merched, yn cynnwys arferion niweidiol. Ensure a holistic...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.183

Dylai'r llywodraeth: Trechu trais yn erbyn menywod a merched, yn arbennig trais domestig. Combat violence against women and girls, in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.153

Dylai'r llywodraeth: Ystyried alinio ei gyfraith atebolrwydd troseddol corfforaethol gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod cwmnïau yn y Deyrnas...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.184

Dylai'r llywodraeth: Parhau i daclo gwahaniaethu a thrais yn erbyn menywod a merched. Continue efforts to combat discrimination on any...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.155

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i ddychwelyd cyllid anghyfreithiol ac elw o lygredd i’w gwledydd tarddiad. Cydweithredu gyda gwladwriaethau eraill...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.185

Dylai'r llywodraeth: Parhau gydag ymdrechion i daclo trais domestig ar draws y Deyrnas Unedig. Continue its positive efforts to reduce...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.139

Dylai'r llywodraeth: Rhoi dioddefwyr yn ganolog i’w strategaeth i drechu masnachu mewn pobl (yn arbennig menywod a merched). dopt a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.175

Dylai'r llywodraeth: Gwaith dilynol gyda chyflogwyr ar eu hadroddiadau ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau. With regard to the reporting...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.157

Dylai'r llywodraeth: Parhau i drafod materion cyfiawnder trosiannol yng Gogledd Iwerddon, ac i roi elfennau trosiannol Cytundeb Tŷ Stormont ar...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.171

Dylai'r llywodraeth: Darparu gofal iechyd atgynhyrchiol ar gyfer pob menyw a merch, yn unol â CEDAW. Government should: Provide reproductive...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.121

Dylai'r llywodraeth: Gwarantu hawliau ffoaduriaid ac ymfudwyr. Cymryd camau pellach i drechu troseddau casineb. Effectively guarantee the rights of refugees...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.166

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy er mwyn i bobl ddifreintiedig allu cael mynediad at wasanaethau cyhoeddus cymdeithasol ac iechyd. Strengthen measures...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.122

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau i drechu hiliaeth a throseddau casineb. Sicrhau y gall dioddefwyr gael mynediad at unioniad ac iawndal....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.123

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i drechu iaith casineb cynyddol, islamoffobia a throseddau casineb ar sail hil. Delio gyda’r goblygiadau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.167

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori ar y posibiliad o incwm sylfaenol cyffredin, i gymryd lle’r system amddiffyn cymdeithasol presennol. As a follow-up...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.124

Dylai'r llywodraeth: Terfynu gwahaniaethu yn erbyn cyplau un rhyw yng Ngogledd Iwerddon trwy alinio’r gyfraith gyda gweddill y Deyrnas Unedig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.168

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaethau i drechu tlodi oddeutu pedwar miliwn o blant, fel yr amlygwyd mewn adroddiadau cysgodol i'r UPR....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.125

Dylai'r llywodraeth: Adolygu'r Ddeddf Cydraddoldeb parthed hunaniaeth o ran rhyw, a sicrhau y gall pobl rhyngrywiol gael mynediad at wasanaethau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.169

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau'r Ddeddf Cydraddoldeb ymhellach, yn arbennig i ddarparu gwell gwasanaethau iechyd i grwpiau difreintiedig fel ymfudwyr. Further strengthen...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.126

Dylai'r llywodraeth: Gwneud hawliau dynol yn ffocws y Cynllun Lleihau Allyriadau sydd ar ddod. Adopt a rights-based approach to its...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.170

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y gyfraith erthylu yng Gogledd Iwerddon yn unol â hawliau dynol rhyngwladol. Dad-droseddoli erthylu a sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.127

Dylai'r llywodraeth: Cyflwyno cyfreithiau i ddal cwmnïau'r Deyrnas Unedig yn atebol am dramgwyddau hawliau dynol a niwed amgylcheddol ledled y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.137

Dylai'r llywodraeth: Cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol parthed hawliau carcharorion ac amodau cadw. Cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol parthed hawliau carcharorion ac...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.172

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y gyfraith erthylu yng Gogledd Iwerddon yn unol â hawliau dynol rhyngwladol. Dad-droseddoli erthylu a sicrhau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.128

Dylai'r llywodraeth: Adolygu mesurau gwrthderfysgaeth sy’n targedu pobl neu grwpiau yn seiliedig ar hil, cefndir ethnig neu grefydd, yn cynnwys...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.129

Dylai'r llywodraeth: Gwerthuso ei strategaeth gwrthderfysgaeth, gan ystyried rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol, ac asesu ei effeithiau ar hawliau dynol. Establish...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.130

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau pan ddefnyddir grym yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth ei fod yn parchu Siarter y Cenhedloedd Unedig...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.131

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod y mesur gwrth eithafiaeth arfaethedig yn alinio gyda chyfraith rhyngwladol ac nad yw'n dethol sefydliadau penodol...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.132

Dylai'r llywodraeth: I ddiogelu'r hawl i fywyd, asesu gwerthu arfau i wledydd ble maent yn debygol o gael eu defnyddio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.133

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cynnwys yn Adrodd Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig pa gamau a gymerwyd i nodi risgiau o hil-laddiad,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.134

Dylai'r llywodraeth: Hyfforddi swyddogion cyhoeddus (yn arbennig yr heddlu a'r fyddin) ar hawliau dynol, yn cynnwys defnyddio grym gormodol. Train...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.135

Dylai'r llywodraeth: Cyflymu'r ymchwiliad i gyhuddiadau o ymwneud personél milwrol Prydeinig mewn camdriniaeth o sifiliaid a charcharorion dramor, a chymryd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.173

Dylai'r llywodraeth: Annog Gogledd Iwerddon i alinio ei gyfraith ar wasanaethau a hawliau iechyd rhywiol ac atgynhyrchiol gyda gweddill y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.136

Dylai'r llywodraeth: Diweddaru Deddf Cyfiawnder Troseddol 1998 a gwahardd pob ffurf o artaith, yn cynnwys dileu’r hyn a elwir yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.174

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol a chynhwysiant cymdeithasol yn system addysg Gogledd Iwerddon. Step up efforts to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.156

Dylai'r llywodraeth: Darparu’r holl adnoddau gofynnol i grwneriaid gyflawni ymchwiliadau prydlon a diduedd i farwolaethau yn gysylltiedig i wrthdaro Gogledd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.159

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun i wella amodau dirywiol mewn carchardai yn y Deyrnas Unedig. Taclo ymosodiadau a llofruddiaeth cynyddol ymysg...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.120

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu rhagfarnau a chosbi troseddau wedi eu hysgogi gan senoffobia. Continue strengthening measures to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.78

Dylai'r llywodraeth: Wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, sicrhau y cynhelir safonau hawliau dynol yn y Deyrnas Unedig, gan ystyried tatws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.67

Dylai'r llywodraeth: Gwarantu y byddai unrhyw Fesur Hawliau Prydeinig yn atodol i’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yng Ngogledd Iwerddon,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.68

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw newidiadau yn lleihau’r amddiffyniadau hawliau dynol a ddarperir gan y Ddeddf Hawliau Dynol. Ensure...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.69

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod gan unrhyw gyfreithiau hawliau dynol newydd yr un effeithiau a chwmpas cyfreithiol â’r Ddeddf Hawliau Dynol....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.70

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod unrhyw newidiadau cyfreithiol, fel y Mesur Hawliau newydd, yn cynnal yr un lefel o amddiffyniadau â’r...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.71

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw Fesur Hawliau yn diddymu neu'n gwanhau’r amddiffyniadau hawliau dynol presennol. Ensure that the proposed...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.72

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw Mesur Hawliau Prydeinig yn lleihau’r amddiffyniadau hawliau dynol presennol. Take all necessary steps to prevent...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.73

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw ddiwygiadau hawliau dynol yn lleihau'r amddiffyniadau hawliau dynol presennol, nac yn effeithio ar allu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.74

Dylai'r llywodraeth: Parhau gyda’i ymroddiad i gyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau yr ymgynghorir yn llawn gyda phobl ar unrhyw Fesur...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.75

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod unrhyw gynnig am Fesur Hawliau Prydeinig newydd yn cynnal a gwella’r amddiffyniadau hawliau dynol presennol. Make...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.76

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori'n llawn gyda’r cyhoedd cyn amnewid y Ddeddf Hawliau Dynol (1998). Wrth adael yr Undeb Ewropeaidd, sicrhau bod...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.77

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau nad yw unrhyw newidiadau i gyfreithiau hawliau dynol yn gwanhau amddiffyniadau hawliau dynol. Ensure that changes in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.79

Dylai'r llywodraeth: Mabwysiadu cynllun gweithredu cenedlaethol ar hawliau dynol. Adopt a national action plan on human rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.65

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CRC yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig a datganoledig ar fyrder. Speed up the adjustment...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.81

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu wahaniaethu ac anghydraddoldeb o bob math. Further reinforce measures to combat all forms of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.82

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth, senoffobia ac islamoffobia. Terfynu gwahaniaethu yn erbyn ymfudwyr. Osgoi carcharu ceiswyr lloches a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.83

Dylai'r llywodraeth: Gorfodi cyfreithiau ar gydraddoldeb a pheidio gwahaniaethu a therfynu rhagfarn, senoffobia a thrais yn erbyn menywod a merched....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.84

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i roi terfyn ar ystrydebau negyddol yn y wasg, yn arbennig yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.85

Dylai'r llywodraeth: Taclo casineb, gwahaniaethu, gelyniaeth a thrais crefyddol mewn mynegiant wleidyddol ac yn y wasg. Tackle advocacy of religious...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.86

Dylai'r llywodraeth: Stopio rhoi pwysau ar gyfryngau torfol, er enghraifft trwy gau eu cyfrifon banc. Stop the pressure on mass...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.87

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol. Review and strengthen current policies and...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.88

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu hiliaeth a senoffobia. Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.89

Dylai'r llywodraeth: Ymgynghori gyda chymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma a thaclo'r problemau maent yn wynebu, yn cynnwys gwahaniaethu a stigmateiddio....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.90

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i atal gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd, yn benodol y gymuned Roma. Ensure that the Government of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.80

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu ar fyrder i fonitro unrhyw effeithiau negyddol ar hawliau dynol o gwmnïau Prydeinig yn gweithredu dramor, yn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.66

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys pob rhanddeiliad mewn drafftio a mabwysiadu Mesur Hawliau Prydeinig, yn arbennig aelodau grwpiau tlawd, lleiafrif a difreintiedig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.64

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Ensure that the principles and provisions of the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.186

Dylai'r llywodraeth: Taclo trais yn erbyn menywod. Cymryd camau pellach i drechu camfanteisio’n rhywiol a throseddau rhywiol yn erbyn plant."...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.195

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cosbau corfforol ym mhob lleoliad, yn cynnwys y teulu. Prohibit corporal punishment in all settings, including the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.160

Dylai'r llywodraeth: Adolygu amodau carchardai a’u gwneud yn llefydd mwy diogel. Ystyried datblygu cynllun gweithredu i daclo cynnydd mewn hunan-niweidio,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.187

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i daclo trais domestig. Cymryd camau pellach i amddiffyn plant rhag effeithiau negyddol trais domestig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.161

Dylai'r llywodraeth: Diddymu'r gwaharddiad ar bleidleisio gan garcharorion, yn unol â dyfarniad llysoedd rhyngwladol. Revoke the blanket ban on prisoners’...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.188

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau cyfreithiau parthed priodas dan orfod ac anffurfio organau cenhedlu menywod. Strengthen its legislative framework by including penal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.162

Dylai'r llywodraeth: Parhau i wella triniaeth carcharorion. Continue its efforts to improve treatment of inmates...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.189

Dylai'r llywodraeth: Gwneud hawliau plant yn ffocws strategaethau newid hinsawdd ac amlygu'r risgiau a wynebant yn y Rhaglen Addasu Genedlaethol....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.190

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau mewnfudo Prydeinig a sicrhau eu bod yn unol â’r CRC. Reviewing the laws on immigration in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.191

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i drechu tlodi plant, ac alinio cyfreithiau gyda’r CRC. Increase efforts to eliminate child poverty...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.192

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu tlodi plant. Asesu effeithiau diwygio lles ar blant o deuluoedd difreintiedig. Increase government...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.193

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cosbau corfforol yn y teulu ym mhob gweinyddiaeth datganoledig a thiriogaethau tramor. Dileu pob amddiffyniad cyfreithiol fel...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.194

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod cosb corfforol yn cael ei wahardd ym mhob sefydliad addysgol ac arall, ac yn y system...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.196

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid cyfreithiau ar gosbi plant yn gorfforol. Reconsider its position on the legality of corporal punishment of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.63

Dylai'r llywodraeth: Cymryd rhan mewn trafodaethau cyhoeddus ar sut mae safonau hawliau dynol rhyngwladol yn cael eu rhoi ar waith...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.197

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cosbi plant yn gorfforol i’w diogelu rhag trais. Ban corporal punishment of children to ensure the full...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.198

Dylai'r llywodraeth: Ystyried gwahardd cosbi plant yn gorfforol. Sicrhau ei fod yn cael ei wahardd ym mhob sefydliad addysgol ac...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.199

Paragraff 134.199 Gwahardd unrhyw gosbau corfforol ar gyfer plant, yn unol â’r CRC. Take further actions in protecting the rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.200

Dylai'r llywodraeth: Datblygu a rhoi ar waith strategaethau cydgysylltiedig i drechu camfanteisio ar a cham-drin plant. Develop and implement comprehensive...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.201

Dylai'r llywodraeth: Ymchwilio’n llawn i bob achos i drais rhywiol yn erbyn plant gan swyddogion lefel uchel, ac erlyn y...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.221

Dylai'r llywodraeth: Alinio Deddf Mewnfudo'r Deyrnas Unedig 2016 gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys y CRC. Improve on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.57

Dylai'r llywodraeth: Alinio'r holl gyfreithiau gyda safonau hawliau dynol rhyngwladol. Align its norms to the human rights based approach in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.58

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Further incorporate the International Convention on the Elimination...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.59

Dylai'r llywodraeth: Cydlynu a monitro sut mae'r CRC yn cael ei roi ar waith ar lefel leol a chenedlaethol. Establish...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.60

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CRC yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Integrate fully the principles and provisions of the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.61

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Incorporate the International Convention on the Elimination of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.62

Dylai'r llywodraeth: Alinio cyfreithiau a pholisïau gyda chyfraith a safonau hawliau dynol rhyngwladol, yn cynnwys yn y frwydr yn erbyn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.165

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau bod cyfreithiau cydraddoldeb yn fanteisiol i'r mwyaf difreintiedig mewn cymdeithas. Simplify, harmonize and reinforce the current legal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.1

Dylai'r llywodraeth: Ystyried caniatáu i bobl sy'n teimlo y tramgwyddwyd ar eu hawliau i wneud cwynion i’r Cenhedloedd Unedig trwy...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.2

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau unrhyw gyfamodau a phrotocolau dewisol hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Cysoni cyfreithiau hawliau dynol ar draws...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.43

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.32

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Ratify the International Convention for the Protection of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.33

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Sign and accede to the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.34

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Accede to the International Convention for the Protection...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.35

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol i ddangos ymroddiad i daclo'r mater hwn. Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.36

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Consider ratification of the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.37

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol." Continue considering adhering to the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.38

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Continue its work on accession to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.39

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 169 ar Bobl Frodorol a Llwythol yn brydlon. Ratify promptly the Indigenous and Tribal...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.40

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig." Ratify the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.41

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig. Consider ratifying the ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.42

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.44

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.30

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.45

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Ratify...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.47

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (‘Confensiwn Istanbul’). Pursue...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.48

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y newidiadau angenrheidiol i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Goresgyn Trais yn erbyn Menywod a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.49

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote'). Ratify the Council...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.50

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol ('Confensiwn Lanzarote')." Ratify the Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.51

Dylai'r llywodraeth: Ystyried derbyn Diwygiadau Kampala i Statud Rhufain y Llys troseddol Rhyngwladol ar drosedd ymosodedd. nsider accepting the Kampala...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.52

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Ddiffyg Cymhwysedd Cyfyngiadau Statudol i Droseddau Rhyfel a Throseddau yn erbyn Dynoliaeth. Ratify the Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.53

Dylai'r llywodraeth: Rhoi Confensiwn 1954 ar Ddiffyg Dinasyddiaeth ar waith, gan sicrhau y gall pobl ym Mhrydain heb ddinasyddiaeth o...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.54

Dylai'r llywodraeth: Cydweithredu gyda mecanweithiau hawliau dynol rhyngwladol." Pursue cooperation with the international human rights mechanisms (Côte...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.55

Dylai'r llywodraeth: Cynnwys cymdeithas sifil mewn prosesau gwneud penderfyniadau yn arbennig parthed rhoi’r argymhellion presennol ar waith. Gwrando ar grwpiau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.158

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i leihau'r boblogaeth mewn carchardai, tra’n gwella diogelwch carcharorion. Take concrete measures to reduce the current...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.31

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Ratify the International Convention for the Protection of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.29

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Continue considering adhering to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.146

Dylai'r llywodraeth: Parhau i frwydro masnachu mewn pobl ac i amddiffyn dioddefwyr sy’n blant. Continue strengthening the positive measures taken...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.14

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Consider ratification of the First Optional Protocol to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.3

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau unrhyw gyfamodau a phrotocolau dewisol hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Consider ratifying those international human rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.4

Dylai'r llywodraeth: Cwblhau'r arolwg o neilltuadau a wnaed i gyfamodau hawliau dynol ar frys. Step up the process of reviewing...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.5

Dylai'r llywodraeth: Dileu’r neilltuad i erthygl 4 CERD (ar bropaganda ac ysgogiad i casineb a gwahaniaethu hiliol). Lift the reservation...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.6

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau Confensiwn ILO Rhif 189 ar Weithwyr Domestig. Ratify the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.7

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocolau Dewisol i'r ICESCR a’r CRC ar weithdrefnau cwyno; a’r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Pob Person rhag...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.8

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Pob Person rhag Diflannu Gorfodol. Consider ratifying the International Convention for...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.9

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Consider ratifying the Optional Protocol to the International Covenant...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.10

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau’r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Consider ratifying the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.11

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno. Ratify the First Optional Protocol to the International Covenant on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.12

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau Protocolau Dewisol pellach ar weithdrefnau cwyno. Take necessary steps to allow individual complaints mechanisms under United...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.13

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICCPR ar weithdrefn gwyno yn brydlon. Ratify promptly the Optional Protocol to the International...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.15

Dylai'r llywodraeth: Tynnu neilltuadau a wnaed dan yr ICESCR yn ôl. Withdraw reservations from the International Covenant on Economic, Social...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.28

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Sign and ratify the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.16

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r ICESCR ar weithdrefn gwyno. Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic,...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.17

Dylai'r llywodraeth: Cymeradwyo'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Ratify the third optional protocol to the Convention on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.18

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Consider the ratification of the Optional Protocol to the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.19

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. In order to further strengthen the fulfilment of children’s...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.20

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.21

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau'r Protocol Dewisol i’r CRC ar weithdrefn gwyno. Consider ratifying the Optional Protocol to the Convention on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.22

Dylai'r llywodraeth: Dileu'r datganiad deongliadol dan erthygl 1 y Protocol Dewisol i'r CRC yn ymwneud â phlant mewn gwrthdaro arfog....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.23

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn Rhyngwladol ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Ratify promptly the International Convention...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.24

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Ratify the International Convention on the...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.25

Dylai'r llywodraeth: Ystyried cadarnhau unrhyw gyfamodau hawliau dynol sy'n dal i sefyll. Consider ratifying those international human rights instruments it...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.26

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Accede to the International Convention on...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.27

Dylai'r llywodraeth: Cadarnhau'r Confensiwn ar Amddiffyn Hawliau Pob Gweithiwr Mudol ac Aelodau eu Teuluoedd. Terfynu'r arfer o arestio mewnfudwyr am...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.152

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn y teulu fel uned graidd cymdeithas. Provide protection to the family as a natural and fundamental unit...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.204

Dylai'r llywodraeth: Ystyried terfynu dedfrydau oed awtomatig ar gyfer troseddwyr dan 18 oed. " Consider abolishing the mandatory imposition of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.119

Dylai'r llywodraeth: Adolygu effaith y ‘Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb’ 2016. Adolygu dulliau asiantaethau cyfiawnder troseddol i daclo troseddau casineb. Conduct...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.106

Dylai'r llywodraeth: Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.96

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu gwahaniaethu, a hyrwyddo hawliau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd cyfartal menywod o leiafrifoedd ethnig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.97

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i atal anoddefgarwch yn seiliedig ar genedligrwydd a hil. Take effective measures to prevent manifestations...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.98

Dylai'r llywodraeth: Codi ymwybyddiaeth i derfynu trais a gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a thramorwyr. Take the necessary measures to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.99

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu iaith casineb, ac i helpu ymfudwyr i integreiddio i gymunedau. Adopt measures to condemn...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.100

Dylai'r llywodraeth: Rhoi'r 'Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb' ar waith i leihau troseddau wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Ensure...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.101

Dylai'r llywodraeth: Parhau i hyrwyddo dealltwriaeth ddiwylliannol i derfynu troseddau casineb yn erbyn lleiafrifoedd cymdeithasol. Continue to implement measures such...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.102

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu casineb hiliol, sy'n arwain at droseddau casineb. Take additional serious measures to eliminate race...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.103

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo’r cynnydd llym mewn troseddau yn ymwneud â chasineb, yn arbennig rhai'n ymwneud â phobl...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.104

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb. Gwella dulliau i nodi targedau posibl a chymunedau bregus, gwella gwyliadwriaeth...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.109

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb o fewn cyfryngau torfol Prydain, yn unol â safonau rhyngwladol. Take...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.105

Dylai'r llywodraeth: Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.107

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb gan rai papurau newydd Prydeinig, yn unol â rhwymedigaethau awdurdodau dan...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.94

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaeth i daclo anghydraddoldeb a wynebir gan leiafrifoedd ethnig. Develop a comprehensive strategy to address inequalities experienced...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.108

Dylai'r llywodraeth: Monitro troseddau casineb ac achosion gwahaniaethu, yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb (2016). Continue to closely monitor...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.110

Dylai'r llywodraeth: Gwella polisïau i daclo troseddau casineb, yn arbennig troseddau casineb wedi eu hysgogi gan hil a chrefydd. Rhannu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.111

Dylai'r llywodraeth: Gweithio gyda seneddwyr, sefydliadau hawliau dynol a sefydliadau cymdeithas sifil i wella amddiffyniad ar gyfer lleiafrifoedd ethnig a...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.112

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth ac iaith casineb trwy annog dialog a chydweithrediad rhwng gwahanol grefyddau a chenedligrwydd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.113

Dylai'r llywodraeth: Asesu effaith y ‘Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb'. Prepare a report on the impact of the “Hate Crime Action...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.114

Dylai'r llywodraeth: Taclo’r cynnydd mewn troseddau casineb treisgar. Take further steps to halt and reverse the increase in the number...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.115

Dylai'r llywodraeth: Cymryd camau pellach i derfynu troseddau casineb crefyddol. Sicrhau bod grwpiau lleiafrifol yn gallu cael mynediad at gyfiawnder....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.116

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu troseddau casineb a senoffobia. Redoubling efforts and measures to combat hate crimes and xenophobia...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.117

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i gefnogi dioddefwyr gwahaniaethu a chasineb, yn arbennig casineb crefyddol, ac i godi ymwybyddiaeth o'r trosedd...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.118

Dylai'r llywodraeth: Cryfhau cyfreithiau i daclo gwahaniaethu hiliol, senoffobia a throseddau casineb. Address racial discrimination, xenophobia and hate crimes by...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.163

Dylai'r llywodraeth: Sicrhau lles holl aelodau cymdeithas, yn cynnwys ymfudwyr. Ensure the welfare of all segments of society in an...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.95

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo anghydraddoldeb a wynebir gan leiafrifoedd ethnig a threchu gwahaniaethu. ake effective measures to address...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.93

Dylai'r llywodraeth: Datblygu cynllun gweithredu i roi gwaith y Ddegawd Pobl o Dras Affricanaidd ar waith, yn cynnwys taclo proffilio...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.203

Dylai'r llywodraeth: Cael gwared ar ddedfrydau oed i blant, yn unol â’r CRC. Abolish the life sentence for minors, in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.213

Dylai'r llywodraeth: Adolygu’r Ddeddf Mewnfudo (2016) a’i gwneud yn unol â’r CRC. Review the 2016 Immigration Act in order to...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.202

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i leihau trais a chamfanteisio’n rhywiol yn erbyn plant. Take more measures to fight against sexual...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.224

Dylai'r llywodraeth: Rhoi argymhellion Gweithgor y Cenhedloedd Unedig ar Garchariad Mympwyol a’r Pwyllgor Hawliau Dynol ar waith parthed carcharu ceiswyr...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.223

Dylai'r llywodraeth: Gweithredu i sicrhau bod plant digwmni sy'n ffoaduriaid neu wedi eu hadsefydlu yn y Deyrnas Unedig yn gallu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.222

Dylai'r llywodraeth: Newid y gyfraith i helpu aduno ceiswyr lloches a ffoaduriaid sy'n blant yn y Deyrnas Unedig gyda’u teuluoedd....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.220

Dylai'r llywodraeth: Adolygu cyfreithiau a pholisïau i warchod hawliau dynol gweithwyr mudol domestig benywaidd, yn arbennig pan fydd eu teithebau...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.219

Dylai'r llywodraeth: Fel gwledydd Ewropeaidd eraill, cyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Sicrhau nad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.218

Dylai'r llywodraeth: Gwahardd cadw ymfudwyr yn benagored a chanfod dewis amgen i garcharu. ncorporate a prohibition to indefinite detention of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.217

Dylai'r llywodraeth: Diweddaru cyfreithiau mewnfudo i gyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Sicrhau nad...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.216

Dylai'r llywodraeth: Parhau i hyrwyddo hawliau ymfudwyr yn y Deyrnas Unedig. Continue and strengthen the promotion of the rights of...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.215

Dylai'r llywodraeth: Diweddaru cyfreithiau mewnfudo i gyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Ystyried adolygu...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.214

Dylai'r llywodraeth: Datblygu polisïau i gynorthwyo integreiddiad cymdeithasol, yn arbennig ar gyfer ymfudwyr a ffoaduriaid. Develop social integration policies, especially...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.212

Dylai'r llywodraeth: Stopio troi pobl frodorol allan o’r tiriogaethau maent yn eu meddiannu. Stop the forced evictions of indigenous peoples...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.92

Dylai'r llywodraeth: Gorfodi a chryfhau cyfreithiau i derfynu hiliaeth a gwahaniaethu yn erbyn Sipsiwn, crwydriaid a Roma. Strengthen and activate...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.211

Dylai'r llywodraeth: Parchu egwyddorion Siarter y Cenhedloedd Unedig. Respect the principles and purposes of the Charter of the United Nations...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.210

Dylai'r llywodraeth: Diogelu hawl pobl frodorol i ddulliau hunanbenderfyniad yn eu tiriogaethau cartref, yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig....

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.208

Dylai'r llywodraeth: Codi’r isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol, yn unol â safonau rhyngwladol. Raise the minimum age of criminal responsibility in...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.209

Dylai'r llywodraeth: Gwneud mwy i gefnogi pobl anabl i ganfod gwaith. Implement measures in support of enhanced participation of people...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.206

Dylai'r llywodraeth: Ystyried newid yr isafswm oed atebolrwydd troseddol. Consider revising the minimum age of criminal responsibility...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.205

Dylai'r llywodraeth: Codi’r isafswm oedran cyfrifoldeb troseddol i fodloni safonau rhyngwladol. Terfynu dedfrydau oed awtomatig ar gyfer troseddwyr dan 18...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.227

Dylai'r llywodraeth: Ymddiheuro i’r bobl a gwledydd a wladychwyd neu ymosodwyd arnynt, a chynnig iawndal ariannol. Apologize to the peoples...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.226

Dylai'r llywodraeth: Parchu sofraniaeth Mauritius a chydnabod hawl i ailsefydlu y Chagosiaid yn unol â safonau hawliau dynol rhyngwladol. Urge...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.207

Dylai'r llywodraeth: Ystyried codi’r oedran cyfrifoldeb troseddol, yn unol â safonau rhyngwladol. In line with the recommendations of the Committee...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.56

Dylai'r llywodraeth: Gwneud y CERD yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Guarantee the applicability of the principles and doctrines...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.225

Dylai'r llywodraeth: Amddiffyn pobl heb ddinasyddiaeth gwlad arall a chyflymu’r broses o gynnig cenedligrwydd Prydeinig mewn modd fforddiadwy. Categorize statelessness...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.91

Dylai'r llywodraeth: Datblygu strategaeth ledled y Deyrnas Unedig i wella integreiddiad Sipsiwn, teithwyr a Roma i gymdeithas. That the State...

Argymhelliad CU

Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.164

Dylai'r llywodraeth: Dyfeisio polisïau i helpu teuluoedd difreintiedig, yn arbennig plant, i hybu mudoledd cymdeithasol. Provide more targeted social policies...

Argymhelliad CU